Kunnallispoliittinen ohjelma 2005-2008

TULEVAISUUDEN KAUHAJOKI RAKENNETAAN TÄNÄÄN

Kauhajoen tulevaisuuden ratkaisee tämän hetken nuoriso

 • Opettajilla on oltava riittävästi aikaa oppilaalle riittävän pienessä opetusryhmässä.
 • Opettajille on tarjottava mahdollisuus kehittyä työssään. Heille on taattava rauha oppimiselle ja opettamiselle
 • Nuori kiinnostuu kunnasta vasta kun kunta kiinnostuu nuoresta. Nuorille on tarjottava monipuolista harrastustoimintaa, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.
 • Iltapäiväkerhot on saatava toimintaan kaikissa kylissä hyödyntämällä eri järjestöjen aktiivisuutta
 •  

Perhe päättää mikä perheelle sopii

 • Perheen on saatava valita elämäntilanteeseensa sopivat palvelut.
 • Perheiden on saatava valita lapsen ehdoilla sopivin hoitomuoto kotona tai kodin ulkopuolella.
 • Vaihtoehtoina on oltava kunnallinen päiväkoti- ja perhepäivähoito, kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuki.

Oikeita sosiaali- ja terveyspalveluita oikeaan aikaan oikeasta paikasta

  • Terveydenhuollon jonoja ei puheilla poisteta – tarvitaan tekoja. Hoitotakuusta on tehtävä totta.
  •  Elämäntilanteesta ja iästä riippumatta jokaisella on oltava varmuus siitä, että sairastuessaan pääsee hoitoon heti.
  • Työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa on saatava toimivaksi. Kauhajoen terveyskeskuksesta on muodostettava seudullinen terveyskeskus.


Enemmän ja parempia palveluita senioreille

  • Ikääntyvällä kuntalaisella on oltava tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttamiseen, osallistumiseen ja harrastamiseen elinympäristössään valintojensa mukaan.
  • Ikääntyvien kuntalaisten kokoontumistila on järjestettävä välittömästi.
  • Laadukkaat ja monimuotoiset hoivapalvelut turvaavat vanhuuden, kun omat voimavarat vähenevät.
  • Omaishoitajia on arvostettava. Heidän on saatava apua raskaassa ja arvokkaassa työssään.


Kotiseudulla pitää viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi

  • Turvallisuus lähtee jokaisen lähipiiristä, kodista, kotipihalta, koulumatkalta ja työmatkalta
  • Kasvavaa rikollisuutta ja huumeongelmaa on pystyttävä vähentämään ja ennaltaehkäisemään. Tähän työhön tarvitaan yksittäisiä kuntalaisia, järjestöjä ja viranomaisia. Poliisien riittävyys ja näkyminen lisää kuntalaisten turvallisuutta.
  • Pimeys tuo turvattomuutta ja antaa mahdollisuuden hämäriin töihin. Siksi katuvalojen valaistusaikaa on lisättävä.
  • Keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi on jokirannasta tehtävä kokonaissuunnitelma ja toteutettava se


Menestyvä yritys työllistää

  • Työnteko ja yrittäjyys takaavat hyvinvoinnin. Yrittäjät työllistävät ja luovat vaurautta, jolla rahoitetaan palvelut. Tämän vuoksi menestyvä yritystoiminta on jokaisen kunnan menestymisen avain.
  • Byrokratia ei saa olla yritystoiminnan esteenä. Kauhajoella on päästävä aitoon yrittäjyyttä edistävään ilmapiiriin. Kaavoitus- ja lupapäätösten on synnyttävä nopeasti.


Kuntatyö kunniaan

  • Kauhajoen kaupungin työpaikan on oltava kiinnostava ja vetovoimainen. Työskentelyolosuhteet ja koulutusmahdollisuudet on oltava kunnossa.
  • Kannustavat palkkausjärjestelmät on otettava käyttöön.


Terveellä taloudella terve kunta

  • Kauhajoella on perusasioiden oltava kunnossa. On keskityttävä olennaiseen ja suunnattava resurssit peruspalveluiden järjestämiseen. On keskityttävä siihen, mikä parhaiten osataan ja muussa palvelutuotannossa tehtävä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
  •  Seudullisella palvelutuotannolla turvataan parhaiten kunnalliset palvelut koko Suupohjaan.

Investoinneilla turvattava peruspalvelut ja kaupungin vetovoima

  • Peruspalveluinvestoinneista on toteutettava oppimiskeskus, Kauhajoen eteläosien koulujärjestelyt sekä perhepalvelukeskus
  • Monitoimikeskus on toteutettava palvelemaan Kauhajoen vireää liikunta- ja kulttuuritointa.
  • Kevyenliikenteen väyliin on panostettava liikenneturvallisuuden edistämiseksi
  • Teollisuuden vastaanottotiloilla on varauduttava yritystoiminnan laajentumiseen ja uusien yritysten vastaanottoon.